WS Industrial Trading B.V., Groenstraat 134, 5913 CE Venlo

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van WS Industrial Trading B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 60511958 , aldaar gedeponeerd, handelend onder de naam: WS Industrial Trading B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten. In het bijzonder zijn zij van toepassing op al onze verkopen en leveringen van zaken alsmede op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van welke aard dan ook, tenzij de toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders schriftelijk is overeengekomen.
2.In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a.voorwaarden: deze verkoop en leveringsvoorwaarden. b.wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit. c.zaken: alle zaken of diensten die onderwerp zijn van een door ons gedane aanbieding of een met ons gesloten overeenkomst.
3.Door aanvaarding van onze aanbiedingen of door het geven van een opdracht aan ons aanvaardt wederpartij deze voorwaarden met gelijktijdige buitenwerkingstelling van andere voorwaarden, waaronder zijn eventuele eigen voorwaarden. Voor zover nodig wijzen wij de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van wederpartij hierbij uitdrukkelijk van de hand.
4.Indien enige bepaling van deze voorwaarden door een bevoegd rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen

1.de prijzen en prijsopgaven voorkomende in onze prijscouranten, circulaires, advertenties, catalogi, brieven of waarin dan ook zijn steeds vrijblijvend. Dit geldt eveneens voor door ons aangenomen bestellingen, tenzij daarbij de prijs uitdrukkelijk is overeengekomen.
2.Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.
3.In rekening worden gebracht de prijzen geldend op de dag van aflevering. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst 1 of meer kostprijsbepalende factoren door welke oorzaak dan ook wijzigt zijn wij gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig naar billijkheid te verhogen.
4.Afbeeldingen, tekeningen, maat en gewichtsopgaven e.d. welke wij verstrekken in catalogi, circulaires of anderszins, zijn voor ons niet bindend en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen wij aanbieden, Afwijkingen geven de wederpartij niet het recht de ontvangst of de betaling der goederen te weigeren noch enigerlei vergoeding van ons te verlangen.
5. Voor zaken waarvoor gezien hun aard en beperkte omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 3. Levertijd, levering en risico

1.Levering geschied af magazijn.
2. wij hebben het recht goederen, die door oorzaken onafhankelijk van onze wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden voor rekening en risico des kopers op te slaan en betaling te verlangen van de koopprijs, als had de levering plaatsgevonden, alsmede van de opslagkosten.
3.De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.Wij zijn bevoegd in gedeeltes te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen kunnen worden geleverd, worden voor nalevering genoteerd; de wederpartij wordt daarvan op de eerste afleveringsbon in kennis gesteld.
5.Het riscio van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de wederpartij over zodra deze zaken ons magazijn hebben verlaten., ook indien een franco levering is overeengekomen
6.Wij behouden ons het recht voor bestelde zaken in door ons te bepalen gevallen onder rembours te leveren of vóór de afzending betaling te verlangen.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

1.De eigendom van het door ons geleverde gaat eerst op wederpartij over indien en nadat hij heeft voldaan al hetgeen uit hoofde van de betreffende overeenkomst, en voor zover de wet dat toestaat ook uit hoofde van andere overeenkomsten, aan ons is verschuldigd, met inbegrip van rente en kosten.
2.Door ons geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet gerechtigd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3.Indien de wederpartij zaken heeft verkocht en doorgeleverd aan een derde voordat de eigendom op hem is overgegaan, wordt deze derde ten opzichte van ons slechts houder van de zaken. Koper is verplicht een voorbehoud in deze zin bij de doorverkoop en levering te maken. Bovendien draagt koper reeds nu vooralsdan aan ons over de eventuele vordering die hij bij doorverkoop/levering op een derde zal verkrijgen.Deze overdracht wordt reeds nu vooralsdan door ons aanvaard.
4.Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, zijn wij gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan ons verschuldigde.
5.Wij hebben steeds het recht om van koper vervangende en/of aanvullende zekerheden te verlangen. Koper zal die zekerheden op ons eerste verzoek verschaffen.

Artikel 5. Retentierecht

1.wij zijn bevoegd de zaken of andere goederen die wij van de wederpartij onder ons hebben of zullen krijgen, terug te houden tot al hetgeen ons toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpartij geheel zal zijn voldaan.

Artikel 6. Garantie, aansprakelijkheid

1. Terzake van de door ons geleverde goederen aanvaarden wij geen enkele garantieverplichting, tenzij anders is overeengekomen. Van iedere fabrieksgarantie met betrekking tot door ons geleverde goederen stellen wij de wederpartij desverlangd op de hoogte; ons deugdelijk lijkende garantieaanspraken van de wederpartij bij de fabriek of de Europese importeur zullen wij ondersteunen.
2.De garantieondersteuning vervalt indien de wederpartij enige verplichting uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomst niet nakomt, de wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan voor normale (bedrijfs)doeleinden wordt aangewend of anders op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
3.wij zijn ingevolge garantie op zaken waarvoor wij geen beroep kunnen doen op een europese importeur of fabrikant, slechts gehouden tot het kosteloos herstellen of vervangen van de geleverde zaken danwel tot aflevering van het ontbrekende of het vergoeden van de netto-factuurwaarde zulks naar onze keuze.
4.voor alle directe schade van de wederpartij, veroorzaakt uit een aan ons toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van ons, behoudens in het geval van opzet of grove schuld, beperkt tot de overeengekomen prijs. 5.voor alle indirecte schade c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij zijn wij, behoudens in het geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk. 6.wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor schade, direct en indirect, welke is ontstaan ten gevolge van het onkundig of onjuist gebruiken van de door ons geleverde zaken.

Artikel 7. Reclame

1.op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 8 dagen na de aflevering van de zaken te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. 2.de wederpartij dient ons onmiddellijk na de ontdekking doch uiterlijk 8 dagen na aflevering schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen onzerzijds, bij gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens ons kan doen gelden. 3.slechts zaken in ongeschonden staat en in de originele fabrieksverpakking, niet voorzien van eigen van de wederpartij afkomstige gegevens zoals reclame, handelsnaam, prijzen en andere aantekeningen, kunnen voor creditering in aanmerking komen.

Artikel 8. Overmacht

1.Omstandigheden buiten onze wilen/of ons toedoen die van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang kan worden gevergd, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 9. Betalingscondities

1.Betaling dient plaats te vinden conform de op de factuur vermelde termijn of, indien geen termijn is vermeld binnen 14 dagen na factuurdatum.
2.Indien niet is betaald binnen de op de factuur vermelde termijn of, indien geen termijn is vermeld, binnen 14 dagen na factuurdatum, zal wederpartij vanaf dit tijdstip in verzuim zijn zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe zal zijn vereist en zal hij zijn gehouden over het factuurbedrag rente te betalen ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 2 procentpunten.
3.Klachten naar aanleiding van facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen na factuurdatum aan ons kenbaar te maken. Een aldus geuite klacht geeft wederpartij echter nimmer het recht enigerlei verplichting jegens ons niet na te komen of op te schorten.
4.Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen in alle gevallen minimaal 15% van het gevorderde bedrag.
5.Het is de wederpartij niet toegestaan enige aftrek c.q. verrekening met enige vordering die hij jegens ons zou menen te hebben te doen gelden. Indien wederpartij meent aanspraken jegens ons te kunnen doen gelden, ontheft hem dat niet van zijn verplichtingen tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn verplichting tot betaling jegens ons.
6.door wederpartij verrichte betalingen strekken eerst tot voldoening van eventueel aan ons verschuldigd geraakte rente en kosten en vervolgens tot voldoening van onze op het moment van de betaling langst openstaande opeisbare facturen zelfs al vermeld de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10. Retouren, speciale bestellingen

1.foutief geleverde zaken dienen binnen 8 dagen na de datum van de pakbon te worden geretourneerd onder vermelding van het ordernummer.
2.wij dienen met een verzoek tot retournering in te stemmen en wij hebben uitdrukkelijk te allen tijde het recht om een verzoek tot retournering zonder opgaaf van reden af te wijzen.
3.retourzending van zaken anders dan wegens foutieve levering zullen door ons worden beoordeeld of en zo ja tegen welke condities zij zullen worden retourgenomen.
3.zaken die wij niet op voorraad hebben, kunnen te allen tijde speciaal worden besteld. Koper is verplicht deze speciaal voor hem bestelde zaken onvoorwaardelijk af te nemen. Eventuele extra kosten zijn voor rekening van de koper.

Artikel 11. Conversie

1.Indien enige bepaling in deze voorwaarden niet rechtsgeldig mocht zijn, zal daarvoor in de plaats treden een rechtsgeldige bepaling welk de bedoeling van het oorspronkelijke beding zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht

1.Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2.ten aanzien van geschillen die tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan is de
arrondissementsrechtbank te Roermond bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen, met uitzondering van geschillen waarvan de kantonrechter in eerste instantie bevoegd is kennis te nemen.