Privacy Statement  WS Industrial Trading BV

Doel verwerking Persoonsgegevens.
WS Industrial Trading BV verwerkt gegevens om haar taken uit te kunnen voeren.
privacy statement verwerking persoonsgegevens ( dit document).

Uitwisseling van Gegevens
WS Industrial Trading BV  zal geen gegevens van cliënten, daaronder te verstaan natuurlijke
personen, organisaties en instellingen delen met andere organisaties zonder de expliciete
schriftelijke goedkeuring van de betrokkenen.

Informatie over gegevensverwerking
WS Industrial Trading BV verwerkt Uw gegevens conform Uw vraag.

Beveiliging persoonsgegevens
WS Industrial Trading BV zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij
onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
WS Industrial Trading BV bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan
noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de
archiefwet is vereist.

Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in Uw persoonsgegevens ( artikel 35 van de Wbp) en het recht om
correctie of verwijdering van Uw persoonsgegevens te vragen ( artikel 36 van de Wbp).
Daarnaast kunt U verzet aantekenen tegen het gebruik van Uw gegevens.
Als U wilt weten welke gegevens van U WS Industrial Trading BV  verwerkt, kunt U een
schriftelijk inzage verzoek doen. 
WS Industrial Trading BVbehandelt Uw verzoek binnen 4 weken.
Blijkt dat Uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt U een aanvullend
verzoek doen om Uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

U kunt Uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
WS Industrial Trading BV 
L.J. Costerstraat 46A
5916 PS Venlo